บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BEM”)

บริษัทเป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า 2 โครงการ ได้แก่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เส้นทางสถานีหัวลำโพง-สถานีบางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ทั้ง 2 โครงการรวม 34 สถานี ระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางให้มีคุณภาพการให้บริการที่ดีในระดับสากล มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ และตรงเวลา บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคม

บริษัทตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญในการบรรลุภารกิจดังกล่าวขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ รักษาบุคลากรของบริษัทด้วยการให้ค่าตอบแทนในรูปของ เงินเดือน สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงานระดับมืออาชีพ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัทฯลงทะเบียนสมัครงาน

การลงทะเบียนสมัครงานทาง Website ทำให้ท่านกับบริษัทฯ สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยข้อมูลของผู้สมัครฯ จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ท่านสามารถทำการ Update ข้อมูลได้ทุกเมื่อผ่านทาง PC, Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายื่นใบสมัคร เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานกรุณากรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เมื่อมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครตรงกับที่ท่านสนใจ หรือตรงกับคุณสมบัติของท่าน ระบบจะทำการแจ้งข่าวสารให้ท่านทราบโดยอัตโนมัติ


คู่มือการสมัครงาน/User Manual คลิกที่นี่


ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ/No.ตำแหน่ง/Positionวันที่ปิดรับสมัคร/Closed Dateอัตรา/Qty
1 เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์) 31/10/2018 2
2 เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ (รถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน) 31/10/2018 50
3 เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (สายสีม่วง) 31/10/2018 4
4 เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารบัตรโดยสาร 31/10/2018 2
5 เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารสัญญา 31/10/2018 1
6 ช่างเทคนิค ระบบน้ำ 31/10/2018 3
7 เจ้าหน้าที่ ส่วนประสานงานโครงการ 31/10/2018 1
8 เจ้าหน้าที่ประจำสถานี (สายสีน้ำเงิน และ สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย) 30/11/2018 200
9 เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน) 31/10/2018 2
10 วิศวกร แผนกจัดหาวิศวกรรม 30/11/2018 2
11 เจ้าหน้าที่ แผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/10/2018 1
12 เจ้าหน้าที่ แผนกทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ 31/10/2018 1
13 เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน 31/10/2018 1
14 เลขานุการ ฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร 31/10/2018 1
15 เจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการชำระเงิน 31/10/2018 1
1 2

ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
lblJobDesription

คุณสมบัติ/Job Specification
Job Specificationลงทะเบียนสมัครงาน เลขที่ใบสมัคร/Application No. : 18-10-XXXXชื่อ/First Name *

นามสกุล/Last Name *

รหัสบัตรประชาชน/ID Card *

อีเมล์/E-mail Address *

รหัสผ่าน/Password *
รหัสผ่านประกอบด้วยตัวอักษรหรือตัวเลข 6-20 ตัวเท่านั้น
Password contains alphabet or digit 6-20 characters
 
ยืนยันรหัสผ่าน/Confirm Password *
เข้าสู่ระบบรหัสบัตรประชาชน/ID Card *

รหัสผ่าน/Password *
ลืมรหัสผ่าน/Forget password


วิธีการเดินทาง |  เอกสารประกอบการสมัครงาน